Σκοπός - Στόχοι

Σκοπός

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να γνωρίσουμε το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το Φωτόδεντρο, και να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το υλικό που είναι εκεί διαθέσιμο.


Διδακτικοί στόχοι

Στο τέλος της ενότητας/δραστηριότητας θα είστε σε θέση να:

    πλοηγείστε στο Φωτόδεντρο.
  • εντοπίζετε υλικό χρήσιμο για το μάθημα.


Παιδαγωγική Αξιοποίηση

Εμπλουτισμός της διδασκαλίας με υλικό από το Φωτόδεντρο.


Last modified: Wednesday, 23 September 2020, 12:20 PM