Οδηγίες για την επιβεβαίωση των μαθητών σε Webex

Ο/η εκπαιδευτικός για να επιβεβαιώσει την ταυτότητα των συμμετεχόντων σε ένα meeting, μπορεί να χρησιμοποιήσει τον τρόπο που προτείνεται παρακάτω. Ο τρόπος αυτός δεν είναι ο μοναδικός και κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να τον προσαρμόσει κατάλληλα.

546KB PDF document