Ελεύθερα ανοιχτά μαθήματα για όλα τα μέλη της πλατφόρμας. Στα μαθήματα αυτά παρακολουθείτε με το δικό σας ρυθμό χωρίς κάποια επίβλεψη από επιμορφωτές.

Σύντομα θα αναρτηθούν εδώ μαθήματα.

Το Moodle LMS είναι ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης ανοικτού κώδικα (LMS) που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία, διαχείριση και παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους μια ουσιαστική κατανόηση των εννοιών του Moodle καθώς και τις απαραίτητες δεξιότητες για να το χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά για τη διαδικτυακή εκπαίδευσή τους.

Διάρκεια σεμιναρίου: 40