Σκοπός

Κάθε επιμορφούμενος θα μάθει πώς να δημιουργεί κουίζ και να προσθέτει διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων σε αυτό

Στόχοι

Στο τέλος της ενότητας/δραστηριότητας θα είστε σε θέση να:

  • δημιουργείτε κουίζ
  • προσθέτετε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
  • προσθέτετε ερωτήσεις Σωστό/Λάθος στο κουίζ
  • προσθέτετε ερωτήσεις Αντιστοίχισης στο κουίζ

Παιδαγωγική Αξιοποίηση

Ανάθεση κουίζ σε μαθητές για έλεγχο και αξιολόγηση.

Τελευταία τροποποίηση: Monday, 3 February 2020, 5:47 AM