Σκοπός

Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με την υπηρεσία DropBox, μια υπηρεσία αποθήκευσης, συγχρονισμού και κοινής χρήσης αρχείων.


Διδακτικοί στόχοι

Στο τέλος της ενότητας/δραστηριότητας θα είστε σε θέση να:

  • κάνετε εγκατάσταση το dropbox στον Η/Υ σας

  • χρησιμοποιείτε την Online εφαρμογή του dropbox

  • ανεβάζετε αρχεία στο σύννεφο

  • διαμοιράζετε αρχεία

  • κάνετε αίτηση λήψης αρχείων

  • συγχρονίζετε τα αρχεία του Η/Υ με τα αρχεία στο σύννεφο

Παιδαγωγική Αξιοποίηση

Δυνατότητα διαμοιρασμού αρχείων με δυνατότητα κοινής επεξεργασίας.


Τελευταία τροποποίηση: Sunday, 26 April 2020, 2:08 PM