Εξ αποστάσεως εκπαίδευση - Εργαλεία επικοινωνίας - Εργαλεία συνεργασίας - Συμβουλές: Όλοι οι συμμετέχοντες

Φίλτρα
Φίλτρα

η-τάξη (e-class) από το ΠΣΔ (Μέρος Α)

η-τάξη (e-class) από το ΠΣΔ (Μέρος Β)

Edmodo (Μέρος Α)

Edmodo (Μέρος Β)

Τηλεδιασκέψεις - Meeting στο ΠΣΔ

Remind - Επικοινωνήστε με τους μαθητές σας

Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle (Μέρος I)

Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Moodle (Μέρος ΙΙ)

Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle (Μέρος IV)

Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle (Μέρος V)